Ο παρόν ιστότοπος (www.aetherjewelry.com) (εφεξής «site»), αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία και το ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής «e-shop») της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ», με Α.Φ.Μ. 300379052, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157413202000, η οποία εδρεύει στο Χολαργο Αττικής, επί της οδού 17ης Νοεμβρίου, αρ. 117, Τ.Κ. 15562(εφεξής «Επιχείρηση»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση στο τηλέφωνο +30 6946597726, καθώς και μέσω e-mail, στο aetherjewellry@gmail.com.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης που αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της Επιχείρησης, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος site και του e-shop. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς, ολικώς ή μερικώς, παρακαλούμε όπως δεν κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτών.

Η επίσκεψη του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, η περιήγηση και η χρήση του περιεχομένου αυτών και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτών, καθώς κι η με οιοδήποτε τρόπο αληλλεπίδραση με αυτά, συνεπάγονται την ανεπιφύλακτη συμφωνία των επισκεπτών/χρηστών/πελατών και την ανάληψη υποχρέωσης τήρησής των παρακάτω όρων χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο site και στο συγκεκριμένο e-shop.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους χρήσης του παρόντος και τα προϊόντα της Επιχείρησης, καθώς και για οιοδήποτε σχόλιο (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παραπόνων), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail aetherjewellry@gmail.com.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Οι αναγραφόμενοι όροι χρήσης, μαζί με τις τρέχουσες τιμές, τις λεπτομέρειες παράδοσης κι επικοινωνίας, καθώς και την πολιτική επιστροφών, συνθέτουν τη συμφωνία (εφεξής «Συμφωνητικό») που συνάπτεται μεταξύ των δύο μερών, ήτοι αφενός του αγοραστή (εφεξής «Πελάτη») κι αφετέρου της Επιχείρησης, με σκοπό την προμήθεια των προϊόντων της Επιχείρησης στον Πελάτη. Οιαδήποτε αναφορά από οιονδήποτε τρίτο πωλητή δεν αναιρεί τους όρους χρήσης του παρόντος site.

1.2 Το παρόν site καθώς και το παρόν e-shop προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του, άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα που κατασκευάζει η Επιχείρηση, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιεί, τις ιδιότητες αυτών, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, αγοράζοντας κάποιο από τα διατιθέμενα προς πώληση στο παρόν e-shop προϊόντα.

1.3 Οι παρόντες όροι χρήσης είναι απόλυτα συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως το περιεχόμενο καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο παρόν site. Οιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στους όρους χρήσης μετά την παραγγελία σας, δε θα επηρεάσουν την ήδη τρέχουσα παραγγελία, εκτός εάν υπάρχει υποχρέωση αυτή να επηρεαστεί βάσει νόμου. Η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης (εν όλω ή εν μέρει) των παρόντων όρων, δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων (εν όλω ή εν μέρει).

1.4 Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών και της καταλληλόλητας των προϊόντων που παραγγέλλονται, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του παρόντος site. Για το λόγο αυτό, συνίσταται στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες, όπως μένουν ενημερωμένοι κάθε φορά πριν από την αγορά τους για τυχόν τροποποιήσεις των όρων, οι οποίες δεν τους βρίσκουν σύμφωνους. Η εξακολούθηση της επίσκεψης του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, της περιήγησης και χρήσης του περιεχομένου αυτών, καθώς και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτών, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στους όρους χρήσης τους, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι συνεπάγονται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών/πελατών, αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε άλλη ενέργεια της Επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες οφείλουν να απέχουν από οιασδήποτε φύσεως συναλλαγή με την Επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, εάν δεν συμφωνείτε με κάποια αλλαγή των όρων χρήσης, θα πρέπει άμεσα να σταματήσετε την περιήγησή σας στο site.

1.5 Η μη ενάσκηση οιουδήποτε εκ των απορρεόντων από τους παρόντες όρους χρήσης δικαιωμάτων της Επιχείρησης, σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται παραίτηση από αυτά.

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
2.1 Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη χρήση του παρόντος site και του παρόντος e-shop, καθώς και για όλες τις δραστηριότητές τους μέσα σε αυτά. Σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσεως, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τους απαγορέψει την πρόσβαση σε αυτά, τόσο προσωρινά, όσο και μόνιμα.

2.2 Η χρήση του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Περαιτέρω, οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις καθώς και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθούν το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.
Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία που ενδέχεται να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, καθώς κι από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, ή/και στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

2.3 Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι για την ορθότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα και την πληρότητα των δεδομένων και των πληροφοριών που εισάγουν κι αποστέλλουν σε κάθε τους συναλλαγή με την Επιχείρηση μέσω του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, καθώς και για την άρτια εκτέλεση της πληρωμής μόλις γίνει αποδεκτή η παραγγελία τους.

2.4 Ο Πελάτης αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της Επιχείρησης ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

2.5 Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τυχόν χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν, εκτός από εκείνες τις οποίες ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται από την ίδια ότι θα καλυφθούν. Ειδικότερα, η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης (χρήση δικτύου ή μέσου) με το οποίο ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης/πελάτης θα επιλέξει να επισκεφθεί το παρόν site καθώς και το παρόν e-shop.

2.6 Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του παρόντος site και του παρόντος e-shop οι οποίοι προβαίνουν σε αγορές μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, θα πρέπει να καταχωρούν έγκυρες χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες των οποίων τυγχάνουν νόμιμοι κάτοχοι κι έχουν το δικαίωμα χρήσης και χρέωσής τους. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας για οιαδήποτε χρέωση γίνει σε αυτήν μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop

2.7 Το παρόν site καθώς και το παρόν e-shop είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για προσωπική τους χρήση και για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν με οιονδήποτε τρόπο στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

3.1 Αγορά σαν επισκέπτης : Με αγορά σαν επισκέπτης στο παρόν site, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τα τρέχοντα, ακριβή και πλήρη στοιχεία σας.

3.2 Εγγραφή σαν πελάτης : Με την εγγραφή στο παρόν site, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τα τρέχοντα, ακριβή και πλήρη στοιχεία σας. Ο κωδικός λογαριασμού που θα καταχωρήσετε θα πρέπει να είναι μοναδικός και μυστικός. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Επιχείρηση σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας.

Όσοι επισκέπτες επιλέξουν να δημιουργήσουν λογαριασμό για την πληρέστερη παροχή των υπηρεσιών του παρόντος site, δεσμεύονται επιπροσθέτως ότι οι πληροφορίες που παρέχουν σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις, καθώς κι ότι δεσμεύονται να διατηρούν και να ενημερώνουν επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής τους, έτσι ώστε αυτά να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

3.3 Οι χρήστες του παρόντος site που διατηρούν λογαριασμό, παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό τους (user account), ενώ παράλληλα συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Επιχείρηση για οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και για οιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

Επίσης, ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική τους έξοδο από αυτόν (sign out) στο τέλος κάθε χρήσης. Το παρόν site ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την για οιονδήποτε λόγο αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο.

3.4 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμούς, εφόσον η ίδια κρίνει ότι αυτοί έχουν δημιουργηθεί με σκοπό κάποια κακόβουλη ενέργεια ή εφόσον τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί δεν είναι αληθή ή αποτελούν προϊόν υποκλοπής και κατάχρησης.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
4.1 Προκειμένου να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της Επιχείρησης καθώς και να διενεργηθεί οιαδήποτε συναλλαγή μέσω του παρόντος e-shop, απαιτείται η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του Πελάτη. Η Επιχείρηση σέβεται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα όλων των Πελατών της και των χρηστών του παρόντος site και επιβεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευσή τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν δική σας ρητής ειδικής συναίνεσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του παρόντος site και του παρόντος e-shop.

Συγκεκριμένα, κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο του Πελάτη, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Πελάτη και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας. Μαζί με αυτά τα στοιχεία κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη ζητείται και ο κωδικός πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.

Κατά τη διαδικασία πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία αυτής δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Επιχείρησης κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Τέλος, η Επιχείρηση δύναται, κατά την πλοήγηση ή/και χρήση του παρόντος site και του παρόντος e-shop, να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, τον browser και τη διεύθυνση του παρόχου διαδικτύου (IP) των επισκεπτών/χρηστών/πελατών της, για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας του παρόντος site, τη διαμόρφωση του ιστορικού παραγγελιών και του αγοραστικού ενδιαφέροντος αναφορικά με το παρόν e-shop, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών.

4.2 Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της Επιχείρησης χρησιμοποιούνται από την τελευταία, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της εκτέλεσης και της απόδειξης των παραγγελιών των Πελατών της. Η Επιχείρηση διαβεβαιώνει τους Πελάτες της ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από αυτούς, ούτε να τα αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς τη δική τους γραπτή συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας τους (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής) ή είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου.

4.3 Με την παρούσα, ο Πελάτης δίνει στην Επιχείρηση τη ρητή συναίνεσή του για την αποθήκευση κι επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, για τους σκοπούς εκτέλεσης κι απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης ή ενημέρωσης (αρ. 12 του Ν. 2472/1997) για κάθε στοιχείο που έχει γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης (αρ. 13 Ν. 2472/1997) για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησής του για την επεξεργασία των δεδομένων του, μπορεί να απευθυνθεί στο aetherjewellry@gmail.com.

4.4 Η Επιχείρηση διασφαλίζει την τήρηση των Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος site και του παρόντος e-shop, διατηρώντας τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος στο παρόν site και στο παρόν e-shop. Περαιτέρω, η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών με τους Πελάτες της, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό κι εσωτερικό ελληνικό δίκαιο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί κι ισχύει έως και σήμερα, αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση.

5. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Το παρόν site καθώς και το παρόν e-shop χρησιμοποιούν τεχνολογία «cookies», προκειμένου να βελτιώσουν και να διευκολύνουν την επίσκεψη και την περιήγησή σας. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν, ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης τεκμαίρεται ότι συναποδέχεστε και την ανωτέρω χρήση των cookies. Εάν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από το παρόν site καθώς κι από το παρόν e-shop, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies στον browser σας μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser που χρησιμοποιείτε).

6. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ

6.1 Όλα τα διατιθέμενα προς πώληση μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop προϊόντα, είναι χειροποίητα και κατασκευασμένα στο ιδιωτικό εργαστήριο της Επιχείρησης. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτών, περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν site και στο παρόν e-shop. Σε κάθε περίπτωση, για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα υλικά κατασκευής τους, μπορείτε να απευθυνθείτε στο aetherjewellry@gmail.com.

6.2 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τα διατιθέμενα προϊόντα, τις τιμές πώλησης αυτών και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών δίχως προειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις ή ανανεώσεις των διατιθέμενων προϊόντων, των τιμών πώλησης αυτών και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων συναλλαγών, θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο παρόν site.

6.3 Οι αναγραφόμενες στο παρόν site και στο παρόν e-shop τιμές πώλησης που αφορούν στο εκάστοτε προϊόν, συμπεριλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. (24%). Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά ή στις τιμές των προϊόντων. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να τη δικαιολογεί, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, προτού προβείτε στη παραγγελία του προϊόντος.

7. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

7.1 Οι παραγγελίες μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως αυτό ισχύει σήμερα, ως και της λοιπής ισχύουσας ελληνικής κι ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του παρόντος site και του παρόντος e-shop, έχουν τη δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανοί ως προς αυτό (ήτοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν τελούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για οιεσδήποτε νόμιμες αξιώσεις της από τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

7.2 Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop, ο Πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τέσσερα (4) βασικά βήματα:

Α) ΣΥΝΔΕΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΗ: Αρχικώς, ζητείται από τον Πελάτη να συνδεθεί (log in) στον προσωπικό του λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασής του (password), άλλως, σε περίπτωση που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο μέλος, να δημιουργήσει νέο λογαριασμό με τα απαραίτητα στοιχεία του για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, δεσμευόμενος για την ορθότητα και νομιμότητά τους.

Β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: Στη συνέχεια, ο Πελάτης επιλέγει τους συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει, τοποθετώντας τους στο Καλάθι Αγορών.

Γ) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Στο στάδιο αυτό, ο Πελάτης, λαμβάνοντας γνώση της χρέωσης της αξίας των προϊόντων και της τελικής τιμής πληρωμής, καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα για την πραγματοποίηση της παραγγελίας του στοιχεία (π.χ. τρόπος πληρωμής, τρόπος αποστολής, διεύθυνση αποστολής, τυχόν σχόλια παραγγελίας).

Επιπροσθέτως, έως το στάδιο αυτό ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τυχόν σφάλματα, πριν από την καταχώριση της παραγγελίας του. Για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, ο Πελάτης θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης πώλησης και χρήσης του παρόντος.

Δ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Τέλος, ο Πελάτης, αποδεχόμενος τους όρους της σύμβασης πώλησης και τους όρους χρήσης, ολοκληρώνει την παραγγελία του, καταχωρώντας στοιχεία ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεχθεί.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, ο Πελάτης λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail με το αντίγραφο της παραγγελίας του, λεπτομερή περιγραφή των προϊόντων που αυτή περιλαμβάνει καθώς κι έναν μοναδικό κωδικό παραγγελίας, με τον οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξή της.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

8.1 Για τη διευκόλυνση κι εξυπηρέτηση όλων των Πελατών της, η Επιχείρηση διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

Α) Πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας: Αποδεκτή από την Επιχείρηση είναι η πληρωμή μέσω καρτών Visa και MasterCard. Στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών. Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής, ο Πελάτης θα μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος, όπου και θα του ζητηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία της κάρτας του, ήτοι ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας της. Η χρέωση πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος της εγκυρότητας της πιστωτικής κάρτας, πιστοποίηση των στοιχείων και διαθεσιμότητα του υπολοίπου, ώστε να επαρκεί για την κάλυψη της αξίας της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή απορριφθεί για οιοδήποτε λόγο, η παραγγελία δε λογίζεται ολοκληρωμένη.

Β) Πληρωμή μέσω PayPal: Στην περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal, ο Πελάτης μεταφέρεται αυτόματα στη σελίδα του PayPal για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και την εξόφληση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή απορριφθεί για οιοδήποτε λόγο, η παραγγελία δε λογίζεται ολοκληρωμένη. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της ως άνω υπηρεσίας και δεν συνδυάζονται με άλλους τρόπους πληρωμής.

Γ) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Alpha Bank
(Αρ. Λογαριασμού: 202 – 00 – 2340000860 / ΙΒΑΝ: GR24 0140 2020 2020 0234 0000 860): Στην περίπτωση πληρωμής μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η παραγγελία θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μέχρι την επιβεβαίωση της κατάθεσης του ποσού πληρωμής. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο e-mail της Επιχείρησης (aetherjewellry@gmail.com), το αντίγραφο της κατάθεσης, στο οποίο θα πρέπει να έχετε δηλώσει τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας.

Δ) Με αντικαταβολή του ποσού πληρωμής κατά την παραλαβή των προϊόντων. Στην περίπτωση πληρωμής μέσω αντικαταβολής, ο Πελάτης επιβαρύνεται με χρέωση 4,00 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%). Η παραγγελία του Πελάτη ολοκληρώνεται κι αποστέλλεται άμεσα στην Επιχείρηση, κι ο Πελάτης καταβάλλει το ποσό πληρωμής στο σημείο παράδοσης της παραγγελίας, επιβαρυνόμενος με το σχετικό κόστος.

8.2 Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται με μεταφορά του/των προϊόντος/προϊόντων που παραγγείλατε από συνεργαζόμενη με την Επιχείρηση μεταφορική εταιρεία, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη κι εξαρτώνται από τον ταχυδρομικό κώδικα της διεύθυνσης αποστολής της παραγγελίας.

Α) Για αποστολές εντός Αττικής, ο Πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής ύψους 2,50 ευρώ.

Β) Για αποστολές εκτός Αττικής, ο Πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής ύψους 4,00 ευρώ.

Γ) Για αποστολές εκτός Ελλάδος, ο Πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής ύψους 25,00 ευρώ.

Δ) Για αγορές συνολικού ποσού άνω των 80 ευρώ(εντός Ελλάδας) κ 150 ευρώ(εκτός Ελλάδας), ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής. 

Σε τυχόν περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης αποστολής της παραγγελίας από πλευράς της Επιχείρησης, ο Πελάτης θα ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση ή/και τη μη παράδοση παραγγελίας λόγω ανωτέρας βίας.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία που έχει καταχωρίσει ο Πελάτης στην παραγγελία του δεν είναι σωστά, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενη μη παράδοση της παραγγελίας στον Πελάτη. Σε περίπτωση επαναποστολής της παραγγελίας, τα έξοδα της επαναποστολής βαρύνουν τον Πελάτη.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

9.1 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του εντός 14 ημερών από την παραλαβή αυτής, με την επιστροφή του πρωτοτύπου παραστατικού αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο). Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Επιχείρηση, με μία ξεκάθαρη δήλωση για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, πριν λήξει η ως άνω 14ήμερη προθεσμία. Για το λόγο αυτό, συμπληρώνει το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που θα βρεί εδω και το συμπεριλαμβάνει στο δέμα προς επιστροφή ή το αποστέλλει συμπληρωμένο στο e-mail της Επιχείρησης (aetherjewellry@gmail.com). Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του και στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί συσκευασίας κ.λπ.) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας, η οποία δεν θα πρέπει να έχει φθορές ή/και αλλοιώσεις. Το ως άνω δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα τα οποία είναι σαφώς εξατομικευμένα για το συγκεκριμένο Πελάτη ή/και για προϊόντα που κατασκευάζονται από την Επιχείρηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου Πελάτη. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι, ή έστω ένας από αυτούς, η Επιχείρηση διατηρεί το νόμιμο δικαίωμά της να μη δεχτεί την υπαναχώρηση του Πελάτη από τη σύμβαση πώλησης.

9.2 Στην περίπτωση που ο Πελάτης υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης, αναλόγως του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας και του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή αυτής, η επιστροφή του ποσού πληρωμής θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που η Επιχείρηση θα παραλάβει τα προϊόντα, με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί ρητά άλλως, ότε και τυχόν συμπληρωματικά έξοδα για την επιστροφή του ποσού πληρωμής βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Πελάτη. Τυχόν συμπληρωματικά έξοδα αποστολής που οφείλονται σε επιλογή του Πελάτη (π.χ. αντικαταβολή), δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό πληρωμής που επιστρέφεται από την Επιχείρηση στον Πελάτη. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων της παραγγελίας στην Επιχείρηση βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Πελάτη, άλλως μπορούν να επιστραφούν αυτοπροσώπως από τον Πελάτη, μετά από σχετική συνεννόηση με την Επιχείρηση αναφορικά με την ημέρα και ώρα της συνάντησης, στο κατάστημα της Επιχείρησης στο Χολαργό, επί της οδού 17ης Νοεμβρίου, αρ. 117, Τ.Κ. 15562, ώστε να παραλειφθεί το κόστος επιστροφής.

9.3 Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

10.1 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει ήδη ολοκληρωμένη παραγγελία του, πρέπει εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωσή της, να αποστείλει σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης (aetherjewellry@gmail.com), με τίτλο «ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», ενημερώνοντας σχετικά την Επιχείρηση κι αναγράφοντας απαραιτήτως τον μοναδικό κωδικό της παραγγελίας την οποία επιθυμεί να ακυρώσει. Εφόσον ο Πελάτης είχε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, μέσω PayPal ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, θα ενημερωθεί μέσω e-mail από την Επιχείρηση, για την κατάθεση του ποσού πληρωμής στην κάρτα ή το λογαριασμό του. Εφόσον ο Πελάτης είχε επιλέξει διαφορετικό τρόπο πληρωμής, θα ενημερωθεί μέσω e-mail από την Επιχείρηση, για την επιβεβαίωση της ακύρωσης της παραγγελίας του. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία του Πελάτη και να μην τον εξυπηρετήσει στο μέλλον, σε περίπτωση που παρατηρηθεί επανειλημμένη ακύρωση παραγγελιών και σε κάθε περίπτωση πάνω από 3 φορές.

10.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει προϊόν/προϊόντα της ήδη ολοκληρωμένης παραγγελίας του, μπορεί μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας του, να αποστείλει σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης (aetherjewellry@gmail.com), με τίτλο «ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ», ενημερώνοντας σχετικά την Επιχείρηση κι αναγράφοντας απαραιτήτως τον μοναδικό κωδικό της παραγγελίας και τον/τους συγκεκριμένο/συγκεκριμένους κωδικό/κωδικούς προϊόντος/προϊόντων αυτής, το/τα οποίο/οποία επιθυμεί να αλλάξει.

Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το/τα προϊόν/προϊόντα που επιθυμεί να αλλάξει, χωρίς αυτό/αυτά να έχουν χρησιμοποιηθεί, στην άριστη κατάσταση που το/τα παρέλαβε και στην πλήρη αρχική του/τους συσκευασία (κουτί συσκευασίας κ.λπ.) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας, η οποία δεν θα πρέπει να έχει φθορές ή/και αλλοιώσεις. Το ως άνω δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα τα οποία είναι σαφώς εξατομικευμένα για το συγκεκριμένο Πελάτη ή/και για προϊόντα που κατασκευάζονται από την Επιχείρηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου Πελάτη.

Αφού η Επιχείρηση λάβει το/τα προϊόν/προϊόντα της παραγγελίας του/των οποίου/οποίων την αλλαγή επιθυμεί ο Πελάτης, σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωσή του προς την Επιχείρηση, η τελευταία θα του αποστείλει άμεσα μέσω e-mail, μοναδικό κωδικό εκπτωτικού κουπονιού συνολικής αξίας ίσης με αυτήν του/των προϊόντος/προϊόντων του/των οποίου/ων ο Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει. Στη συνέχεια ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop νέα παραγγελία με το/τα προϊόν/προϊόντα που επιθυμεί, συμπληρώνοντας τον ως άνω μοναδικό κωδικό εκπτωτικού κουπονιού στο σημείο που θα του ζητηθεί. Η ισχύς του ως άνω μοναδικού κωδικού εκπτωτικού κουπονιού είναι ίση με 45 ημέρες. Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος/προϊόντων, η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε επιστροφή στον Πελάτη, μέρους ή του συνόλου του ποσού πληρωμής.

Τα έξοδα αποστολής για όλη τη διαδικασία της αλλαγής του/των προϊόντος/προϊόντων, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Πελάτη, άλλως μπορούν να επιστραφούν αυτοπροσώπως από τον Πελάτη, μετά από σχετική συνεννόηση με την Επιχείρηση αναφορικά με την ημέρα και ώρα της συνάντησης, στο κατάστημα της Επιχείρησης στο Χολαργό, επί της οδού 17ης Νοεμβρίου, αρ. 117, Τ.Κ. 15562, ώστε να παραλειφθεί το κόστος αποστολής.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ουδεμία εγγύηση παρέχεται από την Επιχείρηση για τη συνεχή κι αδιάλειπτη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών/πελατών της στο παρόν site και στο παρόν e-shop, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας.

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του site, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του site. Επίσης, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές κι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται σε όλους τους χρήστες να ελέγξουν ότι έχουν εγκατεστημένο κι αναβαθμισμένο λογισμικό προστασίας.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

12.1 Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος site και του παρόντος e-shop (ενδεικτικώς κι όχι περιοριστικώς αναφερόμενων των εικόνων, των κειμένων, των γραφικών, των σχεδίων, των αναρτημένων φωτογραφιών και βίντεο, των διατιθέμενων προς πώληση στο παρόν e-shop προϊόντων, κ.λπ.), αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης, η οποία τυγχάνει αποκλειστική δικαιούχος αυτών. Οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση ή μεταπώληση του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος site και του παρόντος e-shop ή η με οιονδήποτε τρόπο ή με οιοδήποτε μέσο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό πάροχο του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος e-site και του παρόντος e-shop απαγορεύεται ρητά.

12.2 Απαγορεύεται οιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, εμφάνιση, ανάρτηση ή μετάδοση με οιονδήποτε τρόπο ή με οιοδήποτε μέσο του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος site και του παρόντος e-shop, το οποίο προστατεύεται κατά τις διεθνείς συμβάσεις και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού και του εσωτερικού ελληνικού δικαίου. Τυχόν αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για διαφημιστικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Επιχείρησης.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

13.1 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop, διέπονται από το διεθνές, ευρωπαϊκό κι εσωτερικό ελληνικό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση.

13.2 Οι ως άνω όροι χρήσης του παρόντος site και του παρόντος e-shop, ως κι οι υπόλοιπες πολιτικές και διαδικασίες πληρωμής των προϊόντων μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop, διέπονται κι ερμηνεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει κι αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

13.3 Για οιαδήποτε διαφορά προκύψει κι η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών. Τέλος, επισημαίνεται ότι η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτόμενων από απόσταση, όπως κι οι παρόντες όροι, εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στις συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους που δεν εμπίπτουν με οιονδήποτε τρόπο στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.